غرفه درسالن سرپوشیده بدون هیچكدام ازتجهیزات پیش ساخته (غرفه خودساز) هرمترمربع
ريال + 9% مالیات بر ارزش افزوده متراژ مورد نیاز
متر مربع جمعاً
ریال
غرفه در سالن سرپوشیده و مجهز به تجهیزات پیش ساخته هر مترمربع
ريال + 9% مالیات بر ارزش افزوده متراژ مورد نیاز
متر مربع جمعاً
ریال
غرفه در فضای باز بدون هیچكدام ازتجهیزات پیش ساخته هر مترمربع
ريال + 9% مالیات بر ارزش افزوده متراژ مورد نیاز
متر مربع جمعاً
ریال